Vi erbjuder rådgivning

Inledningsvis genomförs en situationsanalys av kundens nuläge. All relevant fakta samlas in, förutsättningar och förväntningar klargörs. All rådgivning genomförs och dokumenteras enligt gällande regelverk.

När situationsanalysen är genomförd lämnar rådgivaren förslag på eventuella förbättringar och presenterar en lösning. Det är viktigt att kunden sätter sig in i vad lösningen innebär eftersom det är upp till kunden att fatta det avgörande beslutet kring huruvida förändringen genomförs eller inte.

Vid godkänt förslag fattar sedan kunden och rådgivaren beslut kring när och hur uppföljningen ska ske i en gemensamt formulerad kontinuitetsplan.

Uppföljningsmötena är mycket centrala i vår rådgivning, det är via dem som vi för möjlighet att se till att kunden får tillgång till en långsiktigt optimal lösning.


Vi rekommenderar produkter

Vi har fördelen att fritt kunna välja vilka produktbolag och produkter som vi tar in i sortimentet. Målet är att kunna erbjuda ett brett och kvalitativt produkt- och tjänsteutbud.

Publika produkter

Publika produkter kännetecknas av att dessa kan tecknas av alla intressenter.
Banker och fondkommissionärer kommer med ca 1,5 månads mellanrum ut med nya produkter, vi tar del av alla dessa som normalt uppgår till ca 100-150 stycken olika produkter per emission. Av dessa är det möjligen 2-4 stycken produkter som vi anser vara lämpliga att rådge om.

Institutions produkter

Institutions produkter är en stängd marknad för de allra flesta då det krävs 15-20 mkr att genomföra en upphandling och få en unik produkt.

Vår unika kompetens kombinerat med mycket kunniga kunder innebär att vi ofta får uppdrag att göra upphandlingar för deras räkning. Produkten skräddarsys då efter kundens önskemål om emittent (risknivå på garanten), kassaflöde (finns behov av årliga kuponger) och eventuell exponering mot en marknad (aktieindex, valutaindex, aktiekorg osv). När vi fastställt minimikraven på produkten är de ledande aktörerna välkomna att lämna offert därefter, tillsammans med kunden, bedömer vi om offerterna motsvarar kraven.

Vi är mycket konkurrenskraftiga i upphandlingsförfarandet, dels då vi endast är 5 anställda och kan därmed pressa marginalerna långt under normal branschstandard dels har vi lång erfarenhet och goda kontakter med branschledande produktarrangörer.

Från ca 10 mkr kan vi påbörja ett upphandlingsförfarande, eftersom vi då kan fylla på med mindre kunder för att uppnå minivolym om ca 15 mkr. Detta innebär en unik möjlighet för mindre kunder att komma in på denna stängda marknad.